Avtalsbrott?

Det händer ofta att en part som ingått i ett avtal sedan bryter avtalet, eller inte efterlever de förpliktelser som följer av avtalet. Sådana avtalsbrott kan orsaka dig stor skada, exempelvis vid att du förlorar inkomst eller utsätts för kostnader som du rätteligen inte ska belastas med.
Det händer frekvent att parter olovligen häver avtal, bryter mot avtalsklausuler, vägrar att efterleva förpliktelser eller rent av bara flagrant struntar i avtalet. Vissa avtal har dessutom endast ingåtts muntligen, vissa genom konkludent förfarande såsom att man gjort saker på visst sätt under en viss tid och andra avtal kan ha ingåtts genom skriftliga avtal och kontrakt.
Om en part sedan bryter mot avtalet så kan detta skada verksamheten på sådant sätt att ekonomisk förlust eller skada uppstår.
Adekvat bevissäkring bör ske så snart som möjligt, detta så att din skadeståndsfordran inte riskerar att gå förlorad på grund av bristande bevisning. Bevissäkringen kan bestå i allt från att du själv spelat in ett telefonsamtal med din kontraktsmotpart, till e-post konversationer, vissa omständigheter som uppstått genom sedvana i ert affärsförhållande, skriftliga handlingar, fakturor eller genom andra rekvisit.
Innan en fordran görs gällande bör bevissäkring ske, i värsta fall kan det ofta även sker efter det att motparten vet om din avsikt att kräva skadestånd för avtalsbrottet. Dessa och andra strategiska komponenter kan påverka stegen och bedömningen av lämplig åtgärd och strategi.

Vill du bryta eller häva ett avtal?

Ibland kan det finnas behov att själv bryta eller häva ett avtal. Detta medför oftast stora ekonomiska risker och det kan därför vara en god idé att ta få hjälp att skapa en hållbar strategi avseende hur du kommer dig ur avtalet eller ur viss förpliktelse utan att du behöver stå en stor ekonomisk eller processuell risk.
Detta kan vara möjligt om en hållbar exit-strategi dessförinnan skapats och därefter efterlevts. Detta så att vissa behövliga rekvisit uppfyllts så att du kan ta dig ur avtalet utan för stor risk.

Kontakta oss gärna om du har frågor rörande avtals- och kontraktsrätt.