Obeståndsrätten omfattar de rättsregler som är hänförliga till en persons eller ett företags bristande betalningsförmåga. Det är således ett brett rättsområde, som i hög grad ansluter till rättsområden utanför själva obeståndsrätten.

Det finns olika sätt att bemöta ett företags betalningssvårigheter och en noggrann utredning av de olika möjligheterna kan medföra att de eventuella ekonomiska skadeverkningarna begränsas avsevärt.

I det fall Ni har fordringar på ett annat bolag eller mot en privatperson så kan vi företräda Er i indrivning och konkursförfaranden mot denna.

Inom området obeståndsjuridik handlägger vi alla typer av frågor som uppstår i samband med obestånd, konkurs och andra ekonomiska svårigheter. Vi biträder vid förhandlingar med borgenärer och gäldenärer i samband med betalningsanstånd, rekonstruktion, återvinning och alla former för ekonomisk förhandling och förlikning.

Vidare bistår RiVe Juridiska Byrå med rådgivning inom området till företag med ekonomiska svårigheter, styrelseledamöter och aktieägare i sådana företag såväl som till borgenärer konkursförvaltare och likvidatorer. En central del av vår verksamhet inom området består i att lämna biträde i tvister relaterade till olika obeståndssituationer, särskilt avseende återvinning.

Ibland försöker en motpart att åberopa tvistiga fordringar eller förhållanden till grund för sin konkursansökan, vi kan företräda Er igenom hela konkursärendet såväl som föra Er talan i övrigt gentemot motpart igenom tvistemål såväl som gentemot exekutionssäten och Svenska som utlänska myndigheter.

Vid ekonomiska problem kan konkurs undvikas om Ni i ett tidigt skede söker vägledning för
att hitta andra lösningar, exempelvis frivillig företagsrekonstruktion. 
Med den förstärkta ekonomiska kompetensen kan RiVe Juridiska Byrå hjälpa dig effektivare i dessa frågor.