Flygverksamheten

Hur kommer det sig att juristerna flygs mellan orterna?

SkROLLa nedåt

RiVe Juridiska Byrå - Flygverksamhet

RiVe Juridiska Byrå AB äger och opererar affärsflygplan med anställda piloter vars syfte är att tillhandahålla en tidseffektiv transportlösning för byråns jurister. Resorna kan exempelvis utföras från huvudkontoret till klienten eller motparten. Behovet har sin bakgrund i att gällande rätt varierar mellan olika yrkesbranscher, detta då med anledning av skillnaderna mellan de olika kollektivavtalsområdena. Vid anlitande av en specialistbyrå, till skillnad från en allmänpraktiserande byrå, fordras att juristen, utöver att vara väl insatt i arbetsrätt som sådant även besitter djupgående kunskaper inom den enskilda klientens yrkesbransch och däri rådande kollektivavtalsbestämmelser, branschnormer och övriga sedvanor relevanta för just den yrkesbranschen eller yrkesgruppen. Självklart innehar juristen därutöver specialkompetens i förhandling. Det ligger i sakens natur att en jurist med specialistkompetens inom såväl arbetsrätt, viss specifik yrkesbransch och därtill inom förhandling självklart inte finns att tillgå på så många orter och oftast finns inte ens denna kombination att finna i Sveriges storstäder.

Som Sveriges ledande specialistbyrå inom arbetsrätt har vi därför insett behovet av att snabbt kunna transportera juristerna till där dem bäst behövs för dagen. Sådana transporter måste utföras på ett tillförlitligt sätt, verksamhetens flygorganisation har därför uppnått en ’On-time’ prestation som överstiger samtliga av landets flygbolags och givetvis en oerhört mycket högre tillförlitlighet än färd med tåg eller egen bil.

Vi har därutöver glädjen av att kunna garantera varje klient att resan genom verksamhetens flygorganisation i förhandlingsuppdrag alltid utförs för byråns räkning, klienten betalar med andra ord inget för transporterna av byråns personal i sådana förhandlingsärenden. I ärenden utanför Skandinavien eller i Domstolsärenden gäller egna överenskommelser. Detta är uppnåeligt endast på grund av den enorma tidsförtjänst som uppstår genom direktflygning mellan de orter som den enskilda juristen, med anledning av den individens särskilda branschkännedom, behöver förflytta sig. Affärsflyget möjliggör att alla kan få tillgång till en specialist i arbetsrätt med särskild kompetens inom just er yrkesbransch och välanpassad att möta just er motpart, oberoende av vart ert företag finns eller oberoende av vart ni bor. Vi är hela Sveriges specialistbyrå i arbetsrätt och är även Sveriges största arbetsrättsbyrå.