Vad kan man anföra mot en återkallelse av körkort?

Specialistkompetens inom arbetsrätt

Circle

01

Förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

Om ditt körkort har återkallats till följd av en trafikförseelse går ärendet till Transportstyrelsen. När Transportstyrelsen därefter ber dig att yttra dig över omständigheterna finns flera argument som du kan framföra.

I första hand kan du argumentera för att trafikförseelsen var ringa. Vid ringa trafikförseelser återkallas inte körkortet. I andra hand kan du anföra att det kan räcka med en varning eftersom det finns särskilda skäl. Om inget av alternativen fungerar kan du som sista utväg försöka minska spärrtiden så att du kan få tillbaka ditt körkort så fort som möjligt. Vi ska titta på vilka argument du kan anföra mot en återkallelse av körkort.

1. Argument som kan anföras mot en återkallelse av körkort

Vid en trafikförseelse, till exempel en fortkörning, kan polisen beslagta ditt körkort. Polisen skickar därefter körkortet till Transportstyrelsen inom 48 timmar. Inom en viss tid – vanligtvis en dryg vecka – får du ett meddelande från Transportstyrelsen. Då har du chans att yttra dig kring händelsen och argumentera för varför körkortet inte borde återkallas. Om du inte är nöjd med Transportstyrelsens beslut kan du överklaga till förvaltningsrätten.

I princip kan tre yrkanden, i fallande prioriteringsordning, göras om du vill överklaga en återkallelse av ditt körkort. Dessa baseras på vad som står i körkortslagen och dess förarbeten samt rättspraxis:

 1. Trafikförseelsen var ringa
 2. Det är tillräckligt med en varning
 3. Det är befogat med en kortare spärrtid

1. Trafikförseelsen var ringa

Du kan börja med att argumentera att det var en ringa trafikförseelse. Enligt 5 kap. 3 § i körkortslagen återkallas inte körkortet vid ringa trafikförseelser. Vad som anses som ringa bedöms utifrån överträdelsens svårighetsgrad ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Till exempel kan en hastighetsöverträdelse som är mindre än 30 kilometer i timmen över hastighetsbegränsningen betraktas som ringa. Det beror dock även på andra omständigheter som exempelvis typ av väg, om det är bebyggt område, trafik och andra vägförhållanden. På en 30-väg framför en skola är exempelvis toleransen mycket lägre än på en motorväg utan nämnvärd trafik en solig sommarmorgon. Detta har rättspraxis i Högsta Förvaltningsdomstolen visat.

Om du anför att trafikförseelsen borde betraktas som ringa kan du till exempel nämna några av följande argument:

 • God sikt
 • Torrt väglag
 • Lite trafik
 • Bred och bra väg
 • Glesbygd

2. Det är tillräckligt med en varning

Om Trafikverket eller domstolen inte anser att det handlar om en ringa trafikförseelse kan du anföra att det räcker med en varning. Här finns ett större utrymme för argumentation. För att få en varning istället för att körkortet återkallas krävs att det föreligger särskilda skäl, enligt körkortslagen.

Domstolen kan komma att anse att det föreligger särskilda skäl om:

 • Det är första gången ditt körkort återkallas: om det handlar om en fortkörning och det är första gången ditt körkort återkallas ska vanligtvis en varning utfärdas istället. Detta enligt förarbeten till lagen.
 • Du har kört länge, till exempel yrkesmässigt, utan tidigare förseelser: detta talar för att den inträffade trafikförseelsen var av tillfällig natur. Detta har rättspraxis visat.
 • Du är beroende av körkortet i ditt yrke: rättspraxis har visat att det kan finnas viss förståelse för ditt behov av körkortet i ditt yrkesutövande.
 • Goda omständigheter: Trafikförhållandena och väglaget var mycket goda eller den högsta tillåtna hastigheten var relativt hög. I sådana fall kan det bli fråga om en varning enligt rättspraxis.

3. Det är befogat med en kortare spärrtid

Om du inte lyckas övertyga om att det räcker med en varning kan du försöka minska spärrtiden. Det är den tid under vilken körkortet är återkallat. Enligt körkortslagen ska spärrtiden vara minst en månad. Samtidigt är det bara i undantagsfall som den är så kort. Tre månaders spärrtid är mycket vanligare. Spärrtiden kan som mest sättas till 36 månader.

Om du vill försöka minska spärrtiden kan du anföra samma argument som vi redan nämnt. Försök att argumentera för varför överträdelsen inte var så allvarlig eller att det finns särskilda skäl.

2. Körkortet kan återkallas av andra skäl

Det är viktigt att känna till att körkortet även kan återkallas av skäl som inte har med trafikförseelser att göra. Enligt körkortslagen kan körkortet bland annat återkallas om:

 • Du är opålitlig ur ett nykterhetshänseende. Om du exempelvis döms för narkotikabrott kan det leda till att körkortet återkallas.
 • Du gjort dig skyldig till annat brott som gör att man kan anta att du inte kommer att respektera trafikreglerna eller visa hänsyn i trafiken.
 • Du på grund av personliga förhållanden inte kan anses lämplig att framföra fordon.
 • Du på grund av sjukdom eller skada inte bör framföra ett fordon.
 • Du inte visar läkarintyg trots föreläggande.

Om ditt körkort har återkallats av någon av dessa eller andra anledningar som inte har med en trafikförseelse att göra behöver du framföra andra argument. Vad du då kan anföra mot en återkallelse av körkort beror på vilken på typ av brott det rör sig om. Gemensamt i samtliga fall är att du behöver visa att brottet inte utgör hinder för att du ska framföra ett fordon.

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende

Referenser

Rive Juridiska Byrå AB

4.6sssss

Omdömen från Google