Arbetsrätt

Byråns jurister har specialistkompetens inom arbetsrätt och hanterar dagligen ett stort antal arbetsrättsliga ärenden för privatpersoner såväl som för företag. Byråns hantering är obegränsad inom rättsområdet och varje vecka löser byråns jurister ett stort antal arbetsrättsliga tvister utanför domstol, eller i domstol vid behov.

Exempel på vårt arbetsrättsarbete kan vara att företräda arbetstagare eller arbetsgivare vid utomrättsliga förhandlingar i syfte att träffa utomrättsliga uppgörelser, eller att företräda arbetstagare eller arbetsgivare vid domstolstvister.

Läs mer

Avtals och kontraktsrätt

Avtalsbrott? Det händer ofta att en part som ingått i ett avtal sedan bryter avtalet, eller inte efterlever de förpliktelser som följer av avtalet. Sådana avtalsbrott kan orsaka dig stor skada, exempelvis vid att du förlorar inkomst eller utsätts för kostnader som du rätteligen inte ska belastas med. Det händer frekvent att parter olovligen häver avtal, bryter mot avtalsklausuler, vägrar… Read more »

Läs mer

Sanktionsavgifter

RiVe Juridiska Byrå har lång erfarenhet med Transportbranschen och är landets ledande byrå i mål vad gäller sanktionsavgifter på vägtransportområdet. Vi biträder bland annat ett tiotal av landets störste åkerier och bussföretag såväl som ett stort antal mellanstora och mindre Transportföretag i förvaltningsrättsliga ärenden på sanktionsavgiftsområdet och har således en mycket djup och unik insikt i den problematik som Transportstyrelsens tolkning och tillämpning av bland annat SFS 2004:865 och EG 561/2006 medför för åkerierna och de övriga aktörerna i transportbranschen.

Läs mer

Obeståndsrätt

Obeståndsrätten omfattar de rättsregler som är hänförliga till en persons eller ett företags bristande betalningsförmåga. Det är således ett brett rättsområde, som i hög grad ansluter till rättsområden utanför själva obeståndsrätten.

Det finns olika sätt att bemöta ett företags betalningssvårigheter och en noggrann utredning av de olika möjligheterna kan medföra att de eventuella ekonomiska skadeverkningarna begränsas avsevärt.

Läs mer