Därför ska du anlita oss på rive.se

Hos oss på rive.se står du alltid i första rum och vi lägger stor möda och tid på att du ska bli behandlad som du förtjänar.

Vi på rive.se har specialistkompetens inom arbetsrätt och hanterar dagligen ett stort antal arbetsrättsliga ärenden för såväl privatpersoner som för företag. Byråns hantering är obegränsad inom rättsområdet och varje vecka löser byråns jurister ett stort antal arbetsrättsliga tvister utanför domstol, eller i domstol vid behov.

Exempel på vårt arbete kan vara att företräda arbetstagare eller arbetsgivare vid utomrättsliga förhandlingar i syfte att träffa utomrättsliga uppgörelser, eller att företräda arbetstagare eller arbetsgivare vid domstolstvister. Andra exempel kan vara att upprätta eller granska anställningsavtal, juridiska utredningar rörande riktigheten av avsked/uppsägningar, evaluering av övertalighets frågor, bedömningar av konkurrensbegränsningar liksom biträde vid MBL-förhandlingar och alla övriga former för arbetsrättsliga tvister. Vi medverkar även vid rationaliseringar.

Skillnaden mellan uppsägning och avsked?

Skillnaden mellan uppsägning och avsked ligger i vem som initierar och avslutar anställningen samt skälen bakom det. Här är förklaringen för varje term:

Uppsägning: Uppsägning innebär att antingen arbetsgivaren eller den anställde väljer att avsluta anställningen. Det kan bero på olika skäl, såsom att en anställd hittar en ny anställning, arbetsgivaren behöver minska personalstyrkan eller att det finns andra skäl som överenskommits i anställningskontraktet eller arbetslagstiftningen. Uppsägning kan vara föremål för uppsägningstider eller andra avtalade villkor som reglerar hur anställningen avslutas.

Avsked: Avsked, å andra sidan, innebär att arbetsgivaren säger upp en anställd från sin anställning på grund av allvarliga skäl. Detta kan inkludera grova förseelser som brott mot arbetsplatsregler, misskötsel, stöld, bedrägeri eller andra allvarliga överträdelser av arbetsavtalet. Avsked är en omedelbar och ovanlig åtgärd som vidtas utan någon förvarning eller uppsägningstid. Avsked ska vara välgrundat och arbetsgivaren kan behöva följa processer och regler enligt arbetslagstiftningen för att säkerställa att det är rättmätigt.

Det är viktigt att notera att reglerna och processerna för uppsägning och avsked kan variera beroende på arbetslagstiftningen och arbetsvillkoren i det aktuella landet eller jurisdiktionen. Det rekommenderas att rådfråga arbetslagstiftningen eller söka juridisk rådgivning vid behov för att förstå de specifika reglerna och konsekvenserna av uppsägning och avsked i en given situation.

Hur skall ett uppsägningsbesked utformas?

När du utformar ett uppsägningsbesked bör det vara tydligt, formellt och innehålla viktig information. Här är några punkter att tänka på när du skapar ett uppsägningsbesked:

 1. Inledning: Börja med att ange att brevet är ett uppsägningsbesked och ange datumet när brevet skrivs.
 2. Arbetsgivarens information: Ange namnet på arbetsgivaren, adressen till företaget och eventuellt andra kontaktuppgifter.
 3. Anställdens information: Skriv namnet på den anställde, anställningsnummer (om tillämpligt) och anställningens befattning eller titel.
 4. Uppsägningsdatum: Ange det datum då uppsägningen träder i kraft. Detta datum kan baseras på uppsägningstiden enligt anställningsavtalet eller gällande arbetslagstiftning.
 5. Skäl för uppsägning: Om det finns specifika skäl för uppsägningen, till exempel arbetsbrist eller omstrukturering, kan det vara lämpligt att inkludera dessa i brevet. Var tydlig och kortfattad i förklaringen.
 6. Uppsägningstid: Om det finns en specifik uppsägningstid enligt anställningsavtalet eller arbetslagstiftningen, bör du ange denna tidpunkt i brevet.
 7. Arbetsgivarens förpliktelser: Förklara eventuella arbetsgivarens förpliktelser vid uppsägningen, till exempel eventuell ersättning, avveckling av semesterdagar eller andra förmåner.
 8. Information om eventuell arbetsförmedling: Beroende på lokala regler och företagspolicy kan det vara lämpligt att inkludera information om arbetsförmedling, karriärstöd eller andra resurser som kan hjälpa den anställde att hitta ny anställning.
 9. Kontaktperson: Ange en kontaktperson som den anställde kan vända sig till för ytterligare information eller frågor.
 10. Avslut: Avsluta brevet med en professionell och vänlig ton, och be om att den anställde bekräftar mottagandet av uppsägningen.

Det är alltid rekommenderat att rådfråga arbetslagstiftningen eller juridisk expertis för att säkerställa att uppsägningsbeskedet följer gällande regler och rättigheter för både arbetsgivare och anställd.

Vad är uppsägningstid?

Uppsägningstid är den tidsperiod som en anställd eller arbetsgivare måste följa när de avslutar eller säger upp en anställning. Det är den tid som måste gå mellan det att en uppsägning meddelas och det att anställningen faktiskt upphör.

Uppsägningstiden kan vara reglerad i anställningskontraktet eller arbetslagstiftningen i det aktuella landet eller jurisdiktionen. Den kan variera beroende på olika faktorer, såsom längden på anställningen, arbetsgivarens policy eller kollektivavtal.

Syftet med uppsägningstiden är att ge både arbetsgivaren och den anställde tillräckligt med tid att anpassa sig till förändringar och söka nya anställningar eller ersätta den anställda. Genom att följa uppsägningstiden ges båda parterna en rimlig varselperiod innan anställningen upphör.

Det är viktigt att notera att uppsägningstiden kan vara olika för arbetsgivaren och den anställde, och det kan finnas specifika regler och undantag beroende på situationen och lokala lagar. Det är därför klokt att rådfråga arbetslagstiftningen eller söka juridisk rådgivning vid behov för att få exakta och korrekta uppgifter om uppsägningstider i en specifik kontext.

Vilka omständigheter kan en uppsägning grundas på?

Uppsägning kan grundas på olika omständigheter beroende på arbetslagstiftningen, anställningsavtalet och företagspolicy. Här är några vanliga omständigheter som kan ligga till grund för uppsägning:

 • Arbetsbrist: Om arbetsgivaren inte längre har tillräckligt med arbete eller ekonomiska resurser att upprätthålla den anställdes befattning kan en uppsägning på grund av arbetsbrist ske. Detta kan inträffa vid företagsnedläggelser, omstruktureringar eller minskad efterfrågan.
 • Prestationsproblem: Om en anställd presterar under förväntningarna eller inte uppfyller arbetsgivarens krav kan det vara grund för uppsägning. Detta kan innefatta upprepade eller allvarliga brister i arbetsinsats, kvalitet eller beteende.
 • Disciplinära skäl: Om en anställd bryter mot arbetsplatsregler eller företagspolicy, såsom oacceptabelt beteende, stöld, bedrägeri eller missbruk av företagets tillgångar, kan en uppsägning vara motiverad.
 • Oacceptabel frånvaro: Om en anställd har en hög nivå av oförklarad frånvaro, dålig närvaro eller missköter anmälan om sjukdom kan detta i vissa fall leda till uppsägning.
 • Övergående omständigheter: Vissa tillfälliga omständigheter kan leda till uppsägning, till exempel om en anställd är anställd för ett visst projekt eller en bestämd tidsperiod och detta projekt eller denna period är över.
 • Ohållbar arbetsrelation: Om det uppstår en ohållbar arbetsrelation mellan arbetsgivaren och den anställda, till exempel på grund av allvarliga konflikter, kan det leda till uppsägning.

Det är viktigt att notera att arbetslagstiftningen och regler kan variera mellan olika länder och jurisdiktioner. Därför är det alltid bäst att rådfråga arbetslagstiftningen eller söka juridisk rådgivning för att förstå de specifika omständigheter och rättigheter som gäller för uppsägning i en given situation.

Lönsamt att bestrida giltigheten av en uppsägning?

Frågan om det är lönsamt att bestrida giltigheten av en uppsägning beror på flera faktorer och kan variera från fall till fall. Här är några faktorer att överväga:

 • Juridiska aspekter: Det är viktigt att utvärdera den gällande arbetslagstiftningen och eventuella kollektivavtal för att bedöma om uppsägningen kan vara ogiltig eller orättvis enligt lag. Om det finns tydliga brott mot anställningsavtal, diskriminering eller andra juridiska överträdelser kan det vara värt att överväga en rättslig utmaning.
 • Bevis och resurser: Att bestrida en uppsägning kan kräva bevisning och resurser. Du måste överväga om du har tillräckliga bevis och ekonomiska medel för att stödja ditt fall genom rättssystemet. Det kan innebära att anlita en advokat eller juridisk expertis, vilket kan vara kostsamt.
 • Arbetets framtid: Om du planerar att fortsätta arbeta inom samma bransch eller för samma arbetsgivare kan det vara värt att överväga hur en rättslig tvist kan påverka ditt framtida förhållande med arbetsgivaren eller arbetsmarknaden i stort.
 • Personliga omständigheter: Dina personliga omständigheter, inklusive ekonomiska behov och den potentiella påverkan på ditt personliga och professionella liv, bör också beaktas. Att driva en rättslig tvist kan vara stressande och tidskrävande.
 • Förhandlingsmöjligheter: Innan man bestrider en uppsägning, kan det vara värt att överväga förhandlingsalternativ. Ibland kan förhandlingar och förlikningar leda till en mer gynnsam uppgörelse än en långvarig rättslig tvist.

Det är alltid bäst att rådfråga en juridisk expert eller arbetsrättslig specialist för att bedöma dina specifika omständigheter och få råd som är anpassat till din situation. De kan ge dig råd baserat på den specifika arbetslagstiftningen och rättspraxisen i ditt land eller din jurisdiktion.

När kan en arbetsgivare avskeda en arbetstagare?

En arbetsgivare kan avskeda en arbetstagare under vissa omständigheter. Exakta regler och krav för avsked varierar beroende på arbetslagstiftningen och eventuella kollektivavtal i det aktuella landet eller jurisdiktionen. Här är några allmänna omständigheter när en arbetsgivare kan överväga att avskeda en arbetstagare:

 • Svåra disciplinära överträdelser: Om en arbetstagare begår allvarliga disciplinära överträdelser, såsom stöld, bedrägeri, våld eller missbruk av företagets tillgångar, kan det vara skäl för avsked. Avsked är vanligtvis en omedelbar och allvarlig åtgärd.
 • Brister i arbetsprestation: Om en arbetstagare upprepade gånger eller allvarligt misslyckas med att uppfylla arbetsuppgifterna, trots rimliga förväntningar, kan arbetsgivaren överväga avsked.
 • Upprepade eller allvarliga regelbrott: Om en arbetstagare upprepat bryter mot arbetsplatsregler, policyer eller företagsriktlinjer kan det vara grund för avsked.
 • Arbetsplatskonflikter: Om en arbetstagare är involverad i allvarliga eller olösliga arbetsplatskonflikter som påverkar arbetsmiljön, kan arbetsgivaren överväga att avskeda för att återställa en produktiv arbetsmiljö.
 • Arbetsbrist: Om arbetsgivaren inte längre har möjlighet att upprätthålla en anställning på grund av arbetsbrist, som kan bero på ekonomiska eller affärsmässiga skäl, kan avsked övervägas som en sista utväg efter att andra alternativ har prövats.

Det är viktigt att notera att arbetslagstiftningen och rättspraxis kan variera, och att specifika krav och procedurer för avsked kan gälla beroende på land och jurisdiktion. Arbetsgivaren bör alltid följa de gällande arbetslagarna och eventuella kollektivavtal samt se till att avskedet genomförs på rätt sätt och med rättvisa och objektiva grunder. Det rekommenderas att rådfråga arbetslagstiftningen och söka juridisk rådgivning för att förstå de specifika reglerna och processerna för avsked i en given situation.

Vi FINNS FÖR DIG

BEHÖVER DU GRATIS HJÄLP
MED BEDÖMNING AV DITT ÄRENDE?

Kontakta oss då för gratis bedömning så återkommer vi inom kort till dig.

Kontaktuppgifter

Följ oss

Nyhetsbrev

Du har nu blivit tillagd Ops! Något gick fel, vänligen testa igen

© 2023 Rive.se